Attitude

 

Attitudes. Glazed stoneware, 2009

Attitude # 1

 Attitude # 2